Noteikumi un Nosacījumi

 1. Piekrišana

Tīmekļvietni www.ZebraTest.eu izstrādājusi un nodrošinājusi IPSEN PHARMA SAS, 65 quai Georges Gorse, Boulogne Billancourt, 92100, Francija (turpmāk tekstā kopā ar tās saistītajiem uzņēmumiem saukta Ipsen). Uz jūsu piekļuvi Tīmekļvietnei un tās lietošanu attiecināmi turpmāk izklāstītie Noteikumi un Nosacījumi un visi spēkā esošie tiesību akti. Piekļūstot Tīmekļvietnei, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un Nosacījumiem bez ierobežojumiem vai atrunām.

 1. Informācijas izmantošana

Tīmekļvietne www.ZebraTest.eu ir paredzēta, lai izglītotu sabiedrību par neiroendokrīnajiem audzējiem (NET), to simptomiem un atsauktos uz specializētiem medicīnas centriem Baltijas valstīs. Ar šo Tīmekļvietni nav paredzēts aizstāt veselības aprūpes speciālistu konsultācijas. Jautājumos par savu veselību un pašsajūtu, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu.

Jūs nedrīkstat izplatīt, mainīt, pārsūtīt, atkārtoti izmantot, pārpublicēt vai izmantot komerciāliem nolūkiem nekādu šajā Tīmekļvietnē esošo informāciju, un jums jāapzinās, ka viss ko redzat vai lasāt šajā

Tīmekļvietnē, ir aizsargāts ar autortiesībām, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi, un to atļauts izmantot tikai tā, kā noteikts šajos Noteikumos un Nosacījumos.

Izņemot gadījumus, kad citādi atļauts šajā punktā, Ipsen negarantē un neapstiprina, ka, jums lietojot Tīmekļvietnē redzamos materiālus,  netiks pārkāptas Ipsen nepiederošu vai ar to nesaistītu trešo personu tiesības. Izņemot iepriekš minēto ierobežoto atļauju, jums netiek dota vai piešķirta nekāda atļauja vai tiesības attiecībā uz jebkādu Ipsen vai jebkurai citai personai piederošu informāciju vai autortiesībām.

Šī Tīmekļvietne var saturēt Ipsen un/vai citu personu ar autortiesībām aizsargātu informāciju, tehnoloģijas, produktus, procesus vai citas īpašuma tiesības vai atsauces uz tām. Jums netiek dota vai piešķirta atļauja vai tiesības saistībā ar jebkādām šādām Ipsen un/vai citu personu preču zīmēm, patentiem, komercnoslēpumiem, tehnoloģijām, produktiem un citām īpašuma tiesībām.

 1. Atruna attiecībā uz garantijām

Lai arī Ipsen iespēju robežās cenšas nodrošināt, ka šajā Tīmekļvietnē esošā informācija ir precīza un aktualizēta, šāda informācija var saturēt neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. Ipsen patur tiesības veikt informācijas izmaiņas, labojumus un/vai uzlabojumus jebkurā brīdī bez paziņojuma. Ipsen negarantē un  neapliecina nekādas informācijas precizitāti, un neuzņemas saistības vai atbildību par nekādām Tīmekļvietnes satura kļūdām vai trūkumiem.

VISA INFORMĀCIJA TIEK SNIEGTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”. IPSEN NEDOD NEKĀDU GARANTIJU PAR ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ ESOŠĀS INFORMĀCIJAS PILNĪGUMU VAI PRECIZITĀTI, VAI IESPĒJAMO PIELIETOJUMU. TĀDĒJĀDI LIETOTĀJIEM INFORMĀCIJA  PIRMS TĀS IZMANTOŠANAS RŪPĪGI JĀIZVĒRTĒ. JŪS ŠO INFORMĀCIJU VARAT IZMANTOT PĒC SAVIEM IESKATIEM UN UZŅEMOTIES VISUS RISKUS. MAKSIMĀLAJĀ TIESĪBU AKTOS NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ IPSEN, JEBKURŠ CITS IPSEN GRUPAS UZŅĒMUMS UN JEBKURA CITA ŠĪS TĪMEKĻVIETNES IZVEIDĒ, IZSTRĀDĀŠANĀ UN NODROŠINĀŠANĀ IESAISTĪTĀ PERSONA NORAIDA JEBKĀDAS GARANTIJAS VAI ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO PIEKĻŪŠANAS ŠAI TĪMEKĻVIETNEI, TĀS LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS LIETOT, KĀ ARĪ JEBKĀDĀM TĪMEKĻVIETNES SATURA KĻŪDĀM VAI TRŪKUMIEM.

Ipsen neuzņemas arī nekādas saistības un neatbild ne par kādiem zaudējumiem vai vīrusiem, ar kuriem var tik inficēts jūsu aprīkojums vai cits īpašums, jums piekļūstot informācijai vai izmantojot to.

 1. Jūsu sniegtā informācija

Izņemot Privātuma politikā esošo informāciju (ja šāda politika ir spēkā), visa saziņa vai materiāli, kurus pārsūtāt uz Tīmekļvietni, tostarp visi dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi u.tml., tiks uzskatīti par tādiem, kas nav konfidenciāli un aizsargāti ar autortiesībām.

 1. Sekas

Ja Ipsen kļūst zināms, ka esat pārkāpis/-usi jebādus šeit izklāstītos Noteikumus un Nosacījumus, tas var jebkurā brīdī un bez paziņojuma nekavējoties veikt koriģējošus pasākumus, tostarp liegt lietotājam iespēju lietot Tīmekļvietni. Ja jūsu pārkāpums ir ietekmējis Ipsen vai nodarījis tam kaitējumu, tas pilnībā pēc saviem ieskatiem var pieprasīt zaudējuma piedziņu no jums.

 1. Pārskatīšana

Ipsen jebkurā brīdī var pārskatīt šos Noteikumus un Nosacījumus, aktualizējot šo publikāciju un ar pietiekamiem līdzekļiem (piemēram, e-pastu vai uznirstošu logu Tīmekļvietnē, kur jums tiek lūgts dot savu piekrišanu grozītajai versijai) paziņojot par to lietotājam. Pārskatītie Noteikumi un Nosacījumi stājas spēkā 30 kalendāro dienu laikā pēc šādas aktualizācijas. Ja nepiekrītat jaunajiem Noteikumiem un Nosacījumiem, jums tas jānorāda, izmantojot attiecīgajā e-pasta vēstulē vai uznirstošajā logā norādīto mehānismu un pēc tam pārtraucot piekļūt Tīmekļvietnei un lietot to. Jums periodiski jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu pašreizējos jums saistošos  Noteikumus un Nosacījumus. Ipsen saglabā tiesības izbeigt šīs Tīmekļvietnes darbību jebkurā brīdī bez jebkādām saistībām pret jums vai kādu citu. Pirms darbības izbeigšanas jūs saņemsiet iepriekšēju paziņojumu.

 1. Informācija par autortiesību īpašniekiem

Fotogrāfijas: https://www.shutterstock.com/

 1. Intelektuālais īpašums

Šīs Tīmekļvietnes saturs ir pilnībā aizsargāts ar spēkā esošajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Šajā Tīmekļvietnē esošie materiāli nedrīkst tikt reproducēti, attēloti vai jebkādā veidā izmantoti tālāk bez Ipsen iepriekšējas rakstveida atļaujas.

 1. Nevēlami notikumi

Drošuma informācijas ziņošana ir svarīga visu zāļu drošuma uzraudzībai. Visi saistībā ar Ipsen produktiem konstatētie nevēlamie notikumi jāziņo Ipsen Pharma SAS e-pastā pharmacovigilance.baltic@ipsen.com vai pa tālruni +371 67622233.

 1. Nodalāmība

Jebkura šo Noteikumu un Nosacījumu punkta spēkā neesamība vai neīstenojamība neietekmē neviena cita punkta spēkā neesamība vai neīstenojamība, un tie paliek pilnā spēkā, izņemot gadījumus, kad spēkā neesamība vai neīstenojamība saistīta ar būtisku šo Noteikumu un Nosacījumu punktu.

 1. Reglamentējošie tiesību akti un strīdu šķiršana

Šos Noteikumus un Nosacījumus un Tīmekļvietnes lietošanu reglamentē Latvijas tiesību akti, izņemot starptautisko privāttiesību noteikumus. Strīdi, kurus nav iespējams atrisināt miermīlīgā ceļā, iesniedzami izšķiršanai Latvijas republikas tiesās un tribunālos.

Pēdējo reizi aktualizēti – 05.11.2021.