Tingimused

 1. Nõustumine

Veebisaidi www.ZebraTest.eu on loonud ja seda pakub ettevõtte IPSEN PHARMA SAS LEEDU HARU, T. Narbuto str. 5, 08105 Vilnius (edaspidi koos sidusettevõtetega Ipsen). Teie juurdepääs veebisaidile ja selle kasutamine sõltub järgmistest tingimustest ning kõigist kohalduvatest seadusaktidest. Veebisaidile sisenedes nõustute ilma täpsustuste ja piiranguteta siinsete tingimustega.

 1. Teabe kasutamine

Veebisaidi www.ZebraTest.eu eesmärk on parandada üldsuse teadlikkust neuroendokriinsete kasvajate (NETs) ja nende sümptomite kohta ning suunata inimesi spetsialiseeritud raviasutustesse kõigis Balti riikides. Selle veebisaidi eesmärk ei ole asendada tervishoiutöötajate meditsiinilisi nõuandeid. Palun pidage nõu oma raviarstiga kõigis küsimustes, mis võivad teil oma tervise ja heaolu kohta tekkida.

Te ei tohi levitada, muuta, edastada, taaskasutada, tsiteerida ega kasutada veebisaidil sisalduvat teavet ärilistel eesmärkidel ja peate lähtuma sellest, et kõik, mida te sellel veebisaidil näete või loete, on kaitstud autoriõigusega, kui ei ole märgitud teisiti, ja seda ei tohi kasutada, välja arvatud siinsetes tingimustes sätestatud juhtudel.

Kui selles jaotises ei ole öeldud teisiti, ei garanteeri ega kinnita Ipsen, et teiepoolne veebisaidil kuvatavate materjalide kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi, mis ei kuulu Ipsenile ega ole temaga seotud. Peale eespool nimetatud piiratud volituse ei anta ega edastata teile litsentsi ega õigust teabele ega Ipseni või mõne teise isiku autoriõigusi.

See veebisait võib sisaldada Ipseni ja/või teiste isikute ärisaladuste alla kuuluvat teavet, tehnoloogiaid, tooteid, protsesse või muid ärisaladusi, samuti võidakse sellel veebisaidil eeltoodule viidata. Teile ei anta ega edastata litsentsi seoses ühegi sellise Ipseni ja/või muu isiku kaubamärgi, patendi, ärisaladuse, tehnoloogia, toote, protsessi või muude ärisaladustega.

 1. Garantiidest loobumine

Kuigi Ipsen teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et veebisaidil sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane, võib selline teave sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. Ipsen jätab endale õiguse teha igal ajal ette teatamata muudatusi, parandusi ja/või täiustusi. Ipsen ei anna mingeid garantiisid ega kinnitusi ükskõik millise teabe õigsuse kohta ega võta endale kohustusi ega vastutust veebisaidi sisu puudutavate vigade või väljajätmiste eest.

KOGU TEAVE ESITATAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL. IPSEN EI ANNA MINGEID GARANTIISID SELLEL VEEBISAIDIL SISALDUVA TEABE TÄIELIKKUSE VÕI TÄPSUSE EGA SELLE VÕIMALIKE KASUTUSVIISIDE KOHTA. SEETÕTTU PEAVAD KASUTAJAD SEDA TEAVET ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT HINDAMA. VÕITE SEDA TEAVET KASUTADA OMA ÄRANÄGEMISEL JA RISKIL. IPSEN, MUUD IPSENI KONTSERNI ETTEVÕTTED JA MUUD ISIKUD, KES ON SEOTUD SELLE VEEBISAIDI LOOMISE, TOOTMISE VÕI TEILE EDASTAMISEGA, LOOBUVAD MAKSIMAALSES SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES KÕIGIST GARANTIIDEST VÕI VASTUTUSEST MIS TAHES OTSESTE, JUHUSLIKE, KAUDSETE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD JUURDEPÄÄSUST SELLELE VEEBISAIDILE, SELLE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST SEDA KASUTADA, VÕI MIS TAHES VIGADEST VÕI VÄLJAJÄTMISTEST VEEBISAIDI SISUS.

Ipsen ei võta endale ka kohustusi ega vastuta teie seadmetele tekitatud kahjude ega viiruste eest, mis võivad nakatada teie seadmeid või muud vara ja on seotud teie juurdepääsuga teabele.

 1. Teie esitatav teave

Välja arvatud andmekaitsepõhimõtetega hõlmatud teave, kui need on kohaldatavad, ei peeta suhtlust või materjale, mida te veebisaidile edastate, sealhulgas andmed, küsimused, kommentaarid, ettepanekud vms konfidentsiaalseks või ärisaladuseks ja neid ka käsitletakse sellisena.

 1. Tagajärjed

Kui Ipsenile saab teatavaks, et olete rikkunud mõnda siin sisalduvat tingimust, võib Ipsen võtta viivitamata tarvitusele parandusmeetmed, sealhulgas takistada kasutajal veebilehe kasutamist igal ajal ja ette teatamata. Kui teie rikkumine on Ipsenit mõjutanud või kahjustanud, võib Ipsen oma äranägemise järgi nõuda teilt kahju hüvitamist.

 1. Parandused

Ipsen võib neid tingimusi igal ajal muuta, uuendades seda teavet ja teavitades kasutajat sobival viisil (näiteks e-kirja teel või hüpikaknaga veebisaidil, kus teil palutakse anda oma nõusolek muudetud versioonile). Muudetud tingimused jõustuvad 30 kalendripäeva jooksul pärast niisugust ajakohastamist. Kui te ei nõustu uute tingimustega, peate sellest teada andma vastava e-kirja või hüpikakna kaudu ning seejärel lõpetama veebisaidile sisenemise ja selle kasutamise. Seda lehte tuleb regulaarselt külastada, et vaadata üle kehtivad tingimused, mida teie suhtes kohaldatakse Ipsen jätab endale õiguse selle veebisaidi edastamine igal ajal lõpetada, ilma et see tooks kaasa vastutuse teie või ükskõik kelle teise ees. Sellisest lõpetamisest teatatakse teile ette.

 1. Kasutatud materjalid

Fotod: https://www.shutterstock.com/

 1. Intellektuaalomand

Selle veebisaidi sisu on täielikult kaitstud kohalduvate intellektuaalomandi õigustega. Sellel veebisaidil sisalduvaid materjale ei tohi ilma Ipseni eelneva kirjaliku loata mingil viisil reprodutseerida, kuvada ega muul moel kasutada.

 1. Kõrvaltoimed

Ohutusega seotud teabe esitamine on oluline igasuguse ravimiohutuse jätkuvaks jälgimiseks. Ipseni toodete kasutamisel ilmnenud kõrvaltoimetest tuleb teatada Ipsen Pharma SAS Leedu filiaalile e-posti teel aadressil pharmacovigilance.baltic@ipsen.com või telefonil8 700 33305.

 1. Sätete lahusus

Siinsete tingimuste ükskõik millise sätte kehtetus või jõustamatus ei mõjuta ühegi muu sätte kehtivust või jõustatavust ja need jäävad täielikult jõusse ja kehtima, välja arvatud juhul, kui kehtetus või jõustamatus on seotud siinsete tingimuste olulise klausliga.

 1. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

Siinsetele tingimustele ja veebisaidi kasutamisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus, välja arvatud rahvusvahelist eraõigust puudutavad sätted. Vaidlused, mida ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus.

Viimati uuendatud 05.11.2021