Tīmekļvietnes privātuma politika

Ipsen ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem privātuma un datu aizsardzības likumiem, tai skaitā Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un citiem spēkā esošiem vietējiem likumiem, kas regulē personas datu glabāšanu, apstrādi, pieejamību un pārsūtīšanu.

Šajā Privātuma politikā aprakstīts, kādos veidos datu pārzinis IPSEN PHARMA SAS, 65 quai Georges Gorse, Boulogne Billancourt, 92100, Francija (“Ipsen”), var iegūt, saglabāt un apstrādāt Personīgo informāciju par personām (“Lietotāji”), kuras izmanto šo tīmekļvietni (“Tīmekļvietne”).

Lai nodrošinātu atbilstību jebkādiem jauniem noteikumiem šajā sektorā, šī Politika var tikt periodiski mainīta, modificēta vai citādi atjaunināta bez iepriekšēja brīdinājuma, tādēļ mēs aicinām apmeklētājus periodiski konsultēties šajā vietnē.

Tomēr apiešanās ar jūsu Personīgo informāciju (kas definēta turpmāk) vienmēr notiks saskaņā ar Privātuma politiku, kas bijusi spēkā tās iegūšanas laikā.

1. Iegūstamā personīgā informācija

Apmeklētāja brīvprātīgi iesniegti dati

Ipsen var iegūt Personīgo informāciju, kad jūs reģistrējaties, lai kļūtu par Lietotāju, tai skaitā jūsu vārdu, e-pasta adresi, dzīvesvietas pilsētu un valsti (“Personīgā informācija”). Ja jūs vēlaties saņemt informāciju no Ipsen/sazināties ar Ipsen, šīs Personīgās informācijas kategorijas ir obligātas.

Kad jūs reģistrējaties kā Lietotājs, mēs konkrēti norādām, kāda informācija nepieciešama reģistrācijai un kāda informācija nav obligāta un ir sniedzama pēc jūsu ieskatiem.

Šī Personīgā informācija tieši identificē jūs.

Navigācijas dati

Parastā darbības gaitā informācijas sistēmas un programmatūras procedūras, ko izmanto Tīmekļvietnes funkcionēšanas nodrošināšanai, iegūst dažus personas datus, kuru pārraidīšana ir obligāti paredzēta, izmantojot Interneta saziņas protokolus.

Šādu datu skaitā ir: IP adreses, izmantotās pārlūkprogrammas veids, operētājsistēma, domēna nosaukums un to tīmekļvietni adreses, no kurām/kurām veikta/izbeigta piekļuve, informācija par lietotāju apmeklētām lapām šajā vietnē, piekļuves laiks, katrā lapā pavadītais laiks, iekšējā maršruta analīze un citi ar lietotāja operētājsistēmu un IT visi saistīti parametri.

Šādi tehniski/IT dati tiek iegūti un izmantoti tikai anonīma kopuma veidā, un tos var izmantot, lai noteiktu atbildību apgalvojumu gadījumā par IT/elektroniskiem likumpārkāpumiem, kas rada kaitējumu Tīmekļvietnei.

Šī Personīgā informācija tieši neidentificē jūs pēc vārda, bet to var izmantot, lai identificētu konkrēta datora vai ierīces piekļuvi Tīmekļvietnei.

2. Personīgās informācijas izmantošana

Jūsu Personīgā informācija tiks apstrādāta tikai Ipsen likumīgo interešu nolūkos, proti, lai nodrošināju labāku sadarbību ar jums un padarītu Tīmekļvietni jums noderīgāku, tāpēc jūsu Personīgā informācija var tikt izmantota šādos nolūkos:

 • atbildēt uz jūsu pieprasījumiem vai jautājumiem;
 • personalizēt jūsu pieredzi;
 • veikt tīmekļvietnes analīzi un novērtēt tīmekļvietnes veiktspēju;
 • izsekot un pārraudzīt negatīvus notikumus un citas ar farmakoloģisko monitoringu saistītas darbības; un
 • uzturēt Tīmekļvietni, tostarp drošības nolūkos.

Jūsu Personīgā informācija tiks pārdota, kopīgota vai citādi nodota trešajām personām tikai ar jūsu piekrišanu, izņemot gadījumu, ja mums tas jādara saskaņā ar spēkā esošu likumu, tiesas nolēmumu vai valdības noteikumiem, vai tad, ja tās atklāšana ir citādi nepieciešama palīdzības sniegšanai jebkādā kriminālizmeklēšanā vai citā tiesiskā izmeklēšanā vai procesā šeit vai ārvalstīs.

3. Personas datu saņēmēji

Iepriekš aprakstītajos nolūkos Ipsen var nākties kopīgot jūsu Personas datus ar šādām pilnvarotām trešajām personām:

 • Ipsen un tās saistītie uzņēmumi;
 • atlasīti piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai tirgotāji, kuri rīkojas pēc Ipsen norādījumiem par tīmekļvietnes izvietošanu, datu analīzi, pasūtījumu izpildi, informācijas tehnoloģiju un ar tām saistītās infrastruktūras nodrošināšanu, klientu apkalpošanu, e-pastu piegādi, revīziju u.c.;
 • juridiskas vai administratīvas iestādes: tā, kā to nosaka spēkā esošie likumi, tostarp likumi ārpus jūsu dzīvesvietas valsts;
 • potenciālie ieguvēji un citas ieinteresētas personas apvienošanās, juridiskas reorganizācijas gadījumā, piemēram, iegūšanas, kopuzņēmuma, cesijas, jauna uzņēmuma izveidošanas vai aktīvu atsavināšanas gadījumā;

Jebkurā gadījumā Ipsen pieprasīs, lai šādas trešās personas:

 • apņemas ievērot datu aizsardzības likumus un šīs Politikas principus;
 • apstrādā Personas datus tikai šajā Politikā aprakstītajos nolūkos;
 • īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt jūsu Personas datu integritāti un konfidencialitāti.

4. Personas datu pārsūtīšana

Ipsen ir bioloģiskās farmācijas koncerns ar saistītiem uzņēmumiem, partneriem un apakšuzņēmējiem, kas atrodas daudzās valstīs visā pasaulē.

Šī iemesla dēļ Ipsen var būt nepieciešams pārsūtīt jūsu Personas datus uz citām jurisdikcijām, tai skaitā no Eiropas Ekonomiskās Zonas uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, uz valstīm, kuras nav uzskatāmas par tādām, kas nodrošina tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds tiek nodrošināts jūsu atrašanās vietas jurisdikcijā.

Gadījumā, ja Ipsen nepieciešams pārsūtīt Personas datus ārpus Eiropas Savienības, tā pārliecinās, lai tiek īstenoti atbilstoši drošības pasākumi, kas paredzēti spēkā esošajā datu aizsardzības likumdošanā (tai skaitā it sevišķi Eiropas Komisijas Standartklauzulas, ja tās ir piemērojamas).

5. Personīgās informācijas turēšanas termiņš

Jūsu Personīgā informācija tiek apstrādāta un turēta ne ilgāk kā 2 gadus no vēlākā no šādiem notikumiem: (i) tās iegūšana vai (ii) mūsu pēdējā saziņa ar jums.

6. Drošība

Jūsu Personīgā informācija tiks glabāta drošos serveros, un attiecībā uz to tiks ievērota stingra konfidencialitāte. Jūs atbildat par savas unikālās paroles un konta informācijas turēšanu slepenībā.

7. Tiesības piekļūt, labot un iebilst

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz savu informāciju atkarībā no apstākļiem un piemērojamās likumdošanas:

Tiesības Ko tas nozīmē?
 a. Tiesības piekļūt Jums ir tiesības saņemt piekļuvi Ipsen apstrādājamai informācijai.
 b. Tiesības labot Jums ir tiesības uzdot labot savu informāciju, ja tā ir neprecīza vai nepilnīga.
 c. Tiesības dzēst Tās pazīstamas arī kā “tiesības tikt aizmirstam”; vienkāršiem vārdiem sakot, tās ļauj jums pieprasīt savas informācijas dzēšanu vai izbeigšanu, ja Ipsen vairs nav saistoša iemesla turpināt to izmantot. Tās nav vispārīgas izdzēšanas tiesības; tie ir izņēmumi.
 d. Tiesības ierobežot apstrādi Jums ir tiesības “bloķēt” vai aprobežot savas informācijas turpmāku izmantošanu noteiktos apstākļos. Ja apstrāde tiek ierobežota, Ipsen joprojām var glabāt jūsu informāciju, bet nevar to turpmāk izmantot.
 e. Tiesības uz datu pārnesamību Jums ir tiesības noteiktos apstākļos saņemt un atkārtoti izmantot savus personas datus strukturētā, vispārīgi izmantojamā un mašīnlasāmā formātā.
 f. Tiesības iebilst Jums ir tiesības noteiktos apstākļos iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem.

 

Ja jūs vēlaties izmantot jebkādas no šīm tiesībām, lūdzam atsūtīt mums Datu subjekta tiesību pieprasījumu, aizpildot šo veidlapu.

Ja jūs neapmierina atbilde uz jūsu sūdzību, vai tad, ja jūs uzskatāt, ka jūsu informācijas apstrāde neatbilst datu aizsardzības likumam, jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajai datu uzraudzības iestādei.

8. Novirzīšana uz ārējām vietnēm

Lai varētu iekļaut Sociālā tīkla funkcijas tieši Tīmekļvietnē (piemēram, Facebook funkcija “Patīk”, Twitter funkcija “Sekot”), šajā Tīmekļvietnē var būt izvietoti daži īpaši rīki, ko dēvē par sociāliem spraudkontaktiem.

Visi sociālie spraudkontakti ir marķēti ar attiecīgā sociālā tīkla logo.

Kad jūs darbojaties ar Tīmekļvietnē izvietotiem spraudkontaktiem (piemēram, nospiežat pogu “Patīk”) vai atstājat komentāru, pārlūkprogramma nosūta attiecīgo informāciju tieši sociālā tīkla platformai (šajā piemērā Facebook) un saglabā to atmiņā.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par šo mērķi, personas datu iegūšanas, apstrādes, izmantošanas un glabāšanas veidu un metodi sociālā tīkla platformā, kā arī informāciju par to, kā izmantot savas tiesības, lūdzam iepazīties ar šī sociālā tīkla privātuma politiku.

Pašlaik Tīmekļvietnē nav izvietoti nekādi spraudkontakti.

9. Saites no/uz trešo personu tīmekļvietnēm

No Tīmekļvietnes jūs varat izmantot saites, lai pārietu uz citām tīmekļvietnēm; arī trešās personas var pāradresēt jūs uz Tīmekļvietni.

Datu pārzinis noraida visu atbildību par jebkādiem pieprasījumiem trešo personu tīmekļvietnēm un/vai par personas datu nodošanu tām, kā arī atbildību sakarā ar trešo personu struktūru izdotu akreditācijas datu pārvaldību autentifikācijas nolūkos.

Pirms jebkādas informācijas sniegšanas jums jāiepazīstas ar katras trešās personas vietnes privātuma politiku.

10. Izmantotās tehnoloģijas

Sīkdatnes

Šajā Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas (“sīkdatnes”), tai skaitā trešo personu sīkdatnes.

Sīkdatnes ir mazas datu datnes, kas izvietotas jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē. Sīkdatnes ir saglabātas jūsu ierīces cietajā diskā bez jebkāda riska to sabojāt.

Ienākot Tīmekļvietnē, jūs varat:

 • piekrist sīkdatņu izmantošanai; vai
 • noraidīt sīkdatņu izmantošanu; vai
 • izvēlēties savus Sīkdatņu iestatījumus.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, lūdzam iepazīties ar mūsu Sīkdatņu politiku.

11. Kā ar mums sazināties

Ja jums ir jebkādi jautājumi vai piezīmes par šo Privātuma paziņojumu, lūdzam sazināties ar Ipsen Datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu dataprivacy@ipsen.com.